Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Уряд прийняв концепцію програми впровадження інновацій в аграрному секторі

23 грудня 2009 року Кабінет міністрів України ухвалив концепцію "Державної цільової економічної програми впровадження в агропромисловому комплексі новітніх технологій виробництва сільськогосподарської продукції на період до 2016 року".

Міністерство аграрної політики визначено як замовник і одночасно як виконавець даної Програми, в місячний термін ним повинно бути подано проект Державної цільової економічної програми.

Основними проблемами, які на даний час необхідно вирішити в рамках даної Програми, названо в основному застарілість та зношеність машинно-тракторного парку, низька ефективність виробництва сільськогосподарської продукції, нераціональне використання різного роду ресурсів. Техніка ж вітчизняного виробництва не відповідає потребам сьогодення та є морально застарілою.

Згідно концепції, метою Програми визначено підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку за рахунок зменшення питомих витрат пального, праці, прямих експлуатаційних витрат, підвищення урожайності сільськогосподарських культур на 30-40%, збільшення валового виробництва зерна та м'яса шляхом запровадження зонально адаптованих ресурсоощадних екологічно безпечних технологій виробництва сільськогосподарської продукції в рослинництві і тваринництві.

Розробники концепції розглядають три можливі варіанти подальшого розвитку агропромислового комплексу України.

Перший стосується такого стану справ, який ми маємо на даний час, з низькою ефективністю виробництва, "хронічним" недофінансуванням та браком кредитних ресурсів.

Другий відображає ситуацію коли аграрний сектор переходить повністю на комерційну основу з формуванням господарств з великим банком землі. На думку розробників такий сценарій призведе до погіршення становища в сільської місцевості, міграції трудової сили з сіл, занепаду аграрної науки тощо.

Третій варіант, який визначений найбільш прийнятним, передбачає впровадження енергозберігаючих технологій в аграрному секторі, під якими розуміють технології мінімальний обробіток ґрунту та прямого посіву (нульовий обробіток). Забезпечуватись впровадження таких технологій має за рахунок розвитку вітчизняного машинобудування, продукція якого буде відповідати вимогам сучасності.

Визначено наступні кроки для реалізації даного завдання:

 1. удосконалення державної аграрної, фінансової, кредитної та податкової політики, організаційно-економічного механізму державної підтримки розвитку аграрного сектора, освіти та науки;
 2. підвищення ефективності і конкурентоспроможності аграрного виробництва з переведенням його на інноваційну модель розвитку в результаті техніко-технологічного переоснащення, зокрема технічного забезпечення:
  • процесу збирання врожаю зернових та олійних культур;
  • впровадження технології прямої сівби;
  • впровадження диференційованої системи обробітку ґрунту в сівозміні;
 3. розвитку вітчизняного науково-технічного і виробничого потенціалу, підвищення ефективності його використання, зокрема:
  • наукового супроводження впровадження новітніх технологій і техніки, визначення їх ефективності і обсягів застосування, напрямів удосконалення технологій і техніки;
  • дослідження біологізації технологій виробництва продукції рослинництва та способів управління продуктивним процесом рослин; обґрунтування вимог до сільськогосподарської техніки;
  • технічного переоснащення дослідних господарств Української академії аграрних наук, наукових установ та навчально-дослідних господарств закладів аграрної освіти;
 4. створення належних умов для відродження галузі тваринництва, забезпечення виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку, зокрема:
  • впровадження технологій виробництва молока на комплексах з безприв’язним утриманням корів;
  • створення підприємств з відгодівлі великої рогатої худоби;
  • створення комплексів з відгодівлі гібридних свиней;
  • створення випробувально-демонстраційного комплексу технологій та обладнання для екологічно безпечних безвідходних ферм (молочних, свинарських і птахівницьких);
 5. підвищення кваліфікаційного рівня конструкторів і технологів машинобудування для агропромислового комплексу, зокрема створення на базі Національного університету біоресурсів і природокористування навчально-виробничого центру з підвищення кваліфікації конструкторів для сфери сільськогосподарського машинобудування.

Впровадження Програми розраховано на 2010-2016 роки.

На першому етапі (2010-2012 роки) передбачається забезпечити технічне переоснащення сільськогосподарських підприємств, зокрема технікою вітчизняного виробництва яка пропонується на ринку, для реалізації новітніх технологій виробництва сільськогосподарської продукції.

На другому етапі (2013-2016 роки) передбачається впровадити новітні технології з використанням сільськогосподарської техніки нового покоління, виробництво якої буде освоєно підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

За розрахунками Уряду для реалізації Програми по впровадженню новітніх технологій виробництва продукції та для техніко-технологічних переоснащень сільськогосподарських підприємств необхідно майже 95 млрд. гривень. Впровадження програми планується здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, суб'єктів господарювання, залучення іноземних інвестицій тощо.