Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Як пролонгувати кредит

В багатьох позичальників, зокрема, в зерновому секторі, виникли труднощі щодо своєчасного повернення за укладеними раніше кредитними договорами. З метою підтримки агропромислового комплексу державою, на даний час, введено в дію зміни до ряду законів з метою запобігання негативного впливу фінансової кризи на агропромисловий комплекс.

Стосовно кредитування аграріїв та рефінансування простроченої або строкової заборгованості в цих змінах фактично стосується тільки вимога НБУ надання цільової фінансової допомоги комерційним банкам на поворотній основі для виділення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для проведення комплексу весняно-польових робіт у 2009 році; пролонгацію банками на період до 1 листопада 2009 року непогашених кредитів та діючих кредитних ліній за зверненнями сільськогосподарських товаровиробників, які були оформлені у 2005-2008 роках.

Тобто, якщо кредит Вашого підприємства є терміном до 01.11.2009 року, Ви звертаєтесь з відповідним клопотанням в Банк щодо пролонгації кредиту та збираєте необхідний пакет документів для пролонгації.

Отже, що входить в необхідний для пролонгації пакет документів:

 • звернення позичальника до відділення банку щодо пролонгації кредиту (довільної форми), де вказується термін, до якого необхідно пролонгувати кредит;
 • бізнес - план, в котрому необхідно вказати суми до можливого погашення кредиту, в даний момент, та суми, котрі можуть відноситись до погашення в пізніший період (тобто, в бізнес-плані необхідно економічно обгрунтувати доцільність і виправданість пролонгації кредиту);
 • техніко-економічний розрахунок окупності витрат, які кредитуються;
 • бухгалтерські баланси за попередні два роки та квартали поточного року, а також на останню звітну дату з необхідними розшифровками дебіторської і кредиторської заборгованості, звіт про фінансові результати діяльності підприємства (при можливості - копії висновків аудиторських фірм, що здійснювали перевірку діяльності позичальника);
 • дані про грошові потоки позичальника для доповнення аналізу фінансового стану клієнта та визначення джерел погашення кредиту; слід звернути увагу, що в грошових потоках необхідно зазначити зміни, які відбулись (внаслідок фінансової кризи) та, які відбудуться внаслідок пролонгації кредиту;
 • довідка з банку/банків про рух коштів по рахунку/рахунках за останні 12 місяців (крім рахунку, що відкритий в банку, в який подається пакет документів);
 • лист про те, що майно, яке передано в заставу, на даний час, непередано в оренду, не перебуває під забороною відчуження та на нього не накладено арешт; також, необхідно подати розшифровку основних фондів, тобто, їх балансову вартість, знос, проведені переоцінки чи покращення основних фондів;
 • копії контрактів і договорів, які складають основу кредитного проекту та підтвердження діяльності по них (накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі та інше):
 • копії контрактів і договорів, які свідчать про узгодження термінів надходження та розміру виручки від реалізації (послуг, продукції тощо) з термінами повернення та розміром кредиту та відсотків;
 • копії нотаріально завірених установчих документів підприємства (за умови, якщо проводились зміни);
 • баланси поручителів або гарантів на останню звітну дату, інформацію щодо фінансового стану та боргів перед бюджетом, якщо в забезпеченні по кредиту (чи в додатковому забезпеченні на момент звернення щодо пролонгації) пропонується застава третіх осіб або гарантія;
 • копії статутних документів поручителів або гарантів (якщо такі необхідні для пролонгації кредиту);
 • висновок (акт) організації, що здійснила незалежну експертну оцінку щодо реальної вартості нерухомості та/або транспортних засобів та/або іншого майна, які перебувають в заставі; майно повинно бути оцінене незалежними експертами, які мають відповідні ліцензії;
 • у випадку попереднього погодження пролонгації кредиту банком страховий поліс або інший документ, що підтверджує факт страхування заставленого майна на користь банку.

Крім того (якщо термін дії кредиту є пізнішою датою ніж до 01.11.2009 року), слід звернути увагу, що в разі недостатності коштів на своєчасне і в повному обсязі виконання зобов'язань по кредитному договору (мається на увазі не тільки можливість позичальника вчасно повертати основну суму боргу у вказаний термін, а, і можливість розраховуватись по нарахованих відсотках та погашати суму боргу по встановленому графіку) крім пролонгації кредиту на інший термін ніж вказаний в змінах до законів можливим і ефективним є відтермінування сплати по тілу кредиту та реструктуризація кредиту.

Отже, перед тим як приймати рішення слід визначити самі поняття:

 • пролонгація кредиту - продовження дії кредитного договору, тобто, кінцева дата кредитування чи останній день користування кредитними коштами переноситься на більш пізніший термін. Пролонгація кредиту доцільна в тому випадку, коли позичальник користується кредитними коштами в режимі кредитної лінії або овердрафту (тобто, коли останній день кредитування є днем погашення всієї суми заборгованості) або, у випадку, коли пролонгації кредиту дозволить зменшити щомісячні суми погашення кредиту згідно графіку.;
 • відтермінування сплати по тілу кредиту - тобто, якщо в кредитному договорі є встановлені терміни часткового погашення кредитної заборгованості внаслідок відтермінування встановлюється перенос сум погашення тіла кредиту на більш пізніші періоди. Відтермінування сплати по тілу кредиту доцільне у випадку, коли кредитування проводиться на довгий термін (наприклад - 10 років), і на, даний час, терміном на визначений період (наприклад 1 рік), виникли труднощі щодо погашення в повному обсязі щомісячних сум. В цьому випадку різницю погашення в період фінансових труднощів переноситься на наступні періоди.;
 • реструктуризація заборгованості - перегляд всієї заборгованості (всіх діючих в позичальника кредитів), форм кредитування (аналіз і можлива зміна, наприклад, овердрафту на кредит з графіком погашення тіла кредиту), відтермінування плати за користування кредитними коштами (сплата відсотків в кінці терміну кредитування) та інше.

Реструктуризація кредиту або кредитної заборгованості проводиться у випадках нездатності підприємства розраховуватись за своїми зобов'язаннями і перспектива щодо фінансового оздоровлення є невиразною. Тобто, комерційний банк може підписати з клієнтом додаткову угоду до діючого кредитного договору по реструктуризації кредиту. Така угода розробляється на базі ретельного вивчення фінансового і ділового становища позичальника, включаючи оцінку впливу передбаченої реструктуризації на поновлення фінансової і ділової стабільності, а також оцінку можливості погашення кредиту після реструктуризації. Додаткова угода зазвичай вимагає, щоб позичальник погодився з необхідністю суворого контролю за його діяльністю з боку банку і чіткого проходження реструктуризації, замість чого позичальник отримує можливість розпорядження і контролю над операційними активами.

Угода по реструктуризації кредиту передбачає вжити один або декілька з наступних заходів:

 • припинення нерентабельних видів діяльності;
 • заборона нового інвестування в обладнання та будівлі;
 • скорочення заробітної плати, включаючи ту, що виплачується власникам;
 • скорочення числа робочих місць;
 • присутність представника банку в раді директорів підприємства;
 • розробка нового графіка погашення кредиту, розрахованого на більш тривалий період;
 • конверсія кредиту, тобто консолідація процентів і основних сум по одному або більше кредитам і розробка нового графіка погашення процентів і сум кредиту з новими процентними ставками;
 • анулювання штрафних санкцій по прострочених кредитах;
 • надання дозволу позичальнику на реалізацію заставленого майна (частково або повністю), за умови скерування грошових коштів від реалізації на погашення боргу;
 • розробка схем діяльності позичальника із залученням до даних схем інших юридичних організацій, зацікавлених у співпраці або інших учасників виробничого циклу, однією з ланок якого є позичальник.

Угода по реструктуризації кредиту повинна бути складена тільки в наступних ситуаціях:

 • угода по реструктуризації кредиту поліпшує можливість погашення основної суми кредиту;
 • реструктуризація кредиту посилює позицію банку відносно інших кредиторів у разі несплати заборгованості і подальшої її виплати, визначеної у судовому порядку;
 • надходження від реалізації забезпечення кредиту можуть бути недостатніми для погашення суми кредиту і процентів по ньому;
 • реалізація забезпечення по кредиту може зашкодити репутації банку;
 • позичальник припиняє виплачувати проценти і основну суму боргу внаслідок надзвичайних обставин, які не могли бути передбачені (в данному випадку - світова фінансова криза);
 • позичальник веде свої справи таким чином, що це створює реальні можливості для відновлення фінансової стабільності;
 • погашення кредиту за допомогою реалізації виробничих активів позичальника порушить його виробничу здатність і можливість погашення кредиту;
 • банк вважає, що угода по реструктуризації кредиту призведе до погашення кредиту і процентів по ньому.

Банк може відмінити своє рішення по такій спільній угоді і повернутися до умов початкового кредитного договору, якщо:

 • документація та обставини, на яких базувалася угода, є фальшивими;
 • умови угоди не виконуються позичальником;
 • активи позичальника реалізовані без узгодження з банком;
 • позичальник здійснює юридичні зміни статусу власності підприємства без узгодження з банком;
 • має місце реалізація застави іншими кредиторами, що послаблює шанси повернення кредиту;
 • в порушення підписаної угоди в узгоджений термін не почалося погашення заборгованості;
 • не надається достовірна або надається суперечлива інформація про діяльність позичальника.

Якщо банк переконаний, що можлива спільна угода по реструктуризації кредиту, швидше за все не принесе позитивних результатів, то кредит класифікується як безнадійний, і банк розпочинає закриття заборгованості.

Отже, в будь-якому випадку, коли виникли труднощі щодо виконання своїх зобов'язань в повному обсязі по діючим кредитам, необхідно узгодити спільні дії з банком щоб попередити виникнення простроченої заборгованості. В даному випадку банк є не менш зацікавленим щодо якісного обслуговання Вами Вашого кредиту.

Тема статті також обговорюється на Форумі:
Що робити якщо банк пропонує змінити відсоткову ставку за кредитом
Що робити з протермінованим кредитом? Запрошуємо до дискусії